Robocze spotkanie członków Infoklastra Poligraficznego

Dnia 25 listopada 2014 roku o godzinie 10:00 w siedzibie firmy Beniamin Sp. J. odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli firm będących uczestnikami Infoklastra Poligraficznego.

Spotkanie otworzył Pan Waldemar Szulc przedstawiając program zgromadzenia i poinformował o dołączeniu do grupy członków klastra firmy Achilles Polska.

Następnie głos zabrał przedstawiciel firmy Achilles Polska, Pan Maciej Sośnierz przedstawiając pozostałym zgromadzonym zakres działalności firmy.

W następnej kolejności Koordynator Pan Wojciech Jędrzejewski omówił potrzebę korzystania z interaktywnych ankiet przekazywanych za pomocą elektronicznej platformy wymiany informacji. Przedstawiono zalety tego rozwiązania jako umożliwiającego najbardziej efektywne przekazywanie informacji pomiędzy koordynatorem a uczestnikami powiązania korporacyjnego. Ustalono także przy tej okazji konieczność wyznaczenia w każdej firmie osoby odpowiedzialnej za skonfigurowanie systemu po stronie firmy oraz przekazywanie informacji od koordynatora.

Kolejnym elementem spotkania było zaprezentowanie koncepcji funkcjonalności platformy BOK, która będzie dostępna na stronie internetowej Infoklastra Poligraficznego. Omówione zostały moduły:

  • obsługi zapytań (według kryterium wskazania kategorii pracy a także poprzez wskazanie firmy specjalistycznej),
  • moduł konfiguracji możliwości produkcyjnych firmy umożliwiający precyzyjne określenie kategorii i czynności, których może podjąć się uczestnik (firma) w ramach klastra,
  • moduł użytkowników wraz z funkcjonalnościami dodawania oraz edycji danych użytkownika systemu,
  • moduł klientów wraz z mechanizmem umożliwiającym filtrowanie bazy klientów za pomocą numeru NIP.

Omówiona została przy tym rola administratora z ramienia koordynatora klastra jako osoby sprawującej nadzór nad wprowadzanymi w systemie zmianami. Położony został nacisk na zasady określające precyzyjnych ram związanych z dodawaniem nowych klientów do powstającej bazy oraz określenie zasobów produkcyjnych firm – członków klastra. Omówiono także zasady funkcjonowania podsystemu informowania o zdarzeniach związanych ze zmianą danych.

Ostatnim elementem spotkania była dyskusja na temat projektu funkcjonalności platformy i zasad powstającego regulaminu. Poruszono temat dodawania klientów do konta uczestnika. Ustalono konsekwencje wynikające z podawania nieprawidłowych danych i sposoby kontroli wprowadzonych informacji. Uczestnicy spotkania zgłosili także szereg propozycji mających na celu rozwój elektronicznej platformy wymiany informacji oraz współpracy firm w ramach klastra.

  • Facebook
  • twitter
  • Hatena