Relacja ze spotkania członków Infoklastra Poligraficznego

Dnia 19 sierpnia 2014 roku o godzinie 10 w Parku Przemysłowo – Technologicznym, przy ulicy Bydgoskich Przemysłowców 3, odbyło się robocze spotkanie uczestników Infoklastra Poligraficznego.

Przybyłych gości powitał koordynator powiązania korporacyjnego – pan Wojciech Jędrzejewski, który prowadził tą część spotkania. W pierwszej kolejności goście zostali poinformowani o rozstrzygnięciu przetargów na budowę strategii oraz obsługę prawną klastra. Strategię będzie tworzyć firma BSR EXPERTIS natomiast obsługę prawną prowadzić będzie firma KUDUARE CONSULTING. Pierwsza część spotkania dotyczyła przedstawienia aktualnie istniejących warunków, umożliwiających współpracę pomiędzy firmami i miała formę dyskusji. Panel zawierał omówienie zagadnień możliwości wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorstwami, jak i sposobów obniżenia kosztów. Uczestnicy wskazywali na współpracę, dającą różnorakie korzyści dla firm. Zarejestrowane zostały pomysły uczestników, związane z dalszą współpracą, rozwojem firm, wzrostem rentowności produktów i usług. Ponadto omówiony został stan prac nad projektem systemu CSS, umożliwiającym zarządzanie klastrową bazą danych klientów i zleceń umożliwiającym przepływ informacji pomiędzy firmami.

Drugi panel poświęcony był strategii powstawania klastra. Głos zabrała Pani Marita Koszarek – ekspert w dziedzinie tworzenia strategii klastrów. Autorka m in. publikacji Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój zaprezentowała występujące w branży poligraficznej trendy, przykłady głównych praktyk stosowanych w dziedzinie rozwojów klastrów oraz założenia całego procesu tworzenia klastra. Poza tym przedstawiła korzyści dla firm, wynikające z funkcjonowania w klastrze. Możliwość wykonania innowacyjnych projektów, atrakcyjne szkolenia, dostęp do bazy naukowo – badawczej – to tylko niektóre z zaprezentowanych obszarów. Zostały one omówione na przykładzie Pomorskiego Klastra ICT Interizon, w którym działa aż 157 podmiotów. Jest on jednym z najdynamiczniej rozwijających się klastrów w Polsce.

Następnie, wspólnie z uczestnikami zebrania, dokonana została analiza funkcjonowania firm, wchodzących w skład klastra za pomocą metodyki SWOT. Omówione zostały słabe i mocne stron współpracy i otoczenia przedsiębiorstw poligraficznych, a także szanse i zagrożenia.

Po wystąpieniu Pani Marity Koszarek, głos zabrał Pan Karol Bober, zajmujący się inicjatywą biznesową w tworzeniu klastrów. Omówił aspekty finansowe, wynikające z możliwości pozyskania dodatkowych funduszy na rozwój działalności klastra. Ponadto, wraz z uczestnikami spotkania, przeanalizował wydatki związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

Końcowa część spotkania dotyczyła podsumowania przez Panią Maritę Koszarek wszystkich poruszonych na zebraniu aspektów dotyczących strategii klastra. Ponadto, uwzględniając wypowiedzi uczestników spotkania, omówiona została kwestia pozyskania partnerów z regionu oraz instytucji wspierających firmy i klastry. Ustalone zostały terminy spotkań indywidualnych oraz data kolejnego spotkania na 26 sierpnia 2014 r., na godzinę 10. Zebranie także odbędzie się w Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym, przy ulicy Bydgoskich Przemysłowców 3.

  • Facebook
  • twitter
  • Hatena