Udział w konferencji: Klastry – klucz do wspólnego sukcesu czyli zróbmy biznes razem

Dnia 25 lutego 2016 roku w Inowrocławiu odbyła się konferencja pt. Klastry – klucz do wspólnego sukcesu czyli zróbmy biznes razem. Organizatorem konferencji był Urząd Miasta Inowrocławia. Głównym tematem konferencji była dyskusja na temat możliwości, jakie niesie ze sobą tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami – klastrów. Podczas konferencji wygłaszane były prezentacje przedstawicieli klastrów działających w regionie: Infoklastra Poligraficznego, Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, Spiżarni Kujawsko-Pomorskiej, Klastra Turystyki Medycznej i uzdrowiskowej, Klastra Turystycznego obszaru BIT. Omówione zostały także teoretyczne podstawy stojące za procesem tworzenia i funkcjonowania klastrów. Podsumowany został także program wspierania klastrów w ramach Funduszu Powiązań Kooperacyjnych prowadzonego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego. Prezentację Infoklastra Poligraficznego przed zgromadzonymi na konferencji poprowadził pan Wojciech Jędrzejewski. Konferencja była kolejną okazją do zaprezentowania gościom wizji oraz osiągnięć Infoklastra Poligraficznego a także umożliwiła wymianę spostrzeżeń związanych z funkcjonowaniem klastrów w regionie.

Zdjęcia ze spotkania dostępne pod adresem:

http://www.infoklaster.com/konferencja-klastry-klucz-do-wspolnego-biznesu

Relacja z uczestnictwa Infoklastra Poligraficznego na targach COSMOPROF w Bolonii

Zakończyła się tegoroczna edycja targów w Bolonii. Międzynarodowe targi kosmetyczne COSMOPROF odbywające się rokrocznie w Bolonii, we Włoszech są ogromnie ważną imprezą targową dla branży kosmetycznej i branż pokrewnych na świecie. Tak naprawdę są to dwa, niemal równolegle organizowane wydarzenia COSMOPACK – targi dla producentów opakowań, maszyn, urządzeń, surowców, i dostawców usług oraz COSMOPROF – dedykowany pozostałym podmiotom z branży kosmetycznej (głównie producentom kosmetyków i produktów powiązanych). Łącznie targi Cosmoprof i Cosmopack Worldwide Bologna zgromadziły rekordową liczbę 2493 wystawców. Padł też rekord gości odwiedzających: 248 000 gości ( o 20% więcej niż w roku ubiegłym ), z czego ok. 30 000 to goście biznesowi, prowadzący działalność gospodarczą w branży kosmetycznej i branżach pokrewnych. Targi w Bolonii są miejscem biznesowych spotkań. Polskę reprezentowało ponad 100 firm. Członkowie Infoklastra Poligraficznego mieli okazję zaprezentować kompleksową ofertę swoich usług poligraficznych bezpośrednio przedstawicielom liczących się producentów z branży kosmetycznej i branż pokrewnych. Przedstawiciele naszych firm i Urzędu Miasta w Inowrocławiu dzięki wspólnej strategii i solidarnemu współdziałaniu odbyli kilkaset spotkań dzięki którym pozyskali ponad 350 kontaktów biznesowych zarówno do firm polskich jak i zagranicznych.
W targach udział wzięły firmy: „Beniamin”, „Drukarnia MW Mirosław Wieczorek”, „Forest Studio Reklamy i Poligrafii”, ”Grafpol”, ”Kunke Poligrafia” oraz Urząd Miasta w Inowrocławiu.

Galeria zdjęć z targów dostępna jest pod adresem:

http://www.infoklaster.com/relacja-z-targow-cosmoprof

Wyjazd uczestników klastra na targi RemaDays

W Warszawie w dniach 4-6 lutego 2015 roku odbyła się największa impreza reklamowa w Europie Środkowej na terenie Centrum EXPO XXI w Warszawie przy ul. Prądzyńskiego 12/14. W imprezie uczestniczyły przedsiębiorstwa zaangażowane w realizację II etapu projektu rozwoju INFOKLASTRA POLIGRAFICZNEGO wspieranego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem a firmom udało się pozyskać wiele ciekawych kontaktów biznesowych. Ponadto zostały nawiązane kontakty z przedstawicielami prasy branżowej. Przedstawiciele wystawiających się firm są przekonani, że impreza umożliwi zawarcie nowych kontraktów.

Robocze spotkanie członków Infoklastra Poligraficznego

Dnia 25 listopada 2014 roku o godzinie 10:00 w siedzibie firmy Beniamin Sp. J. odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli firm będących uczestnikami Infoklastra Poligraficznego.

Spotkanie otworzył Pan Waldemar Szulc przedstawiając program zgromadzenia i poinformował o dołączeniu do grupy członków klastra firmy Achilles Polska.

Następnie głos zabrał przedstawiciel firmy Achilles Polska, Pan Maciej Sośnierz przedstawiając pozostałym zgromadzonym zakres działalności firmy.

W następnej kolejności Koordynator Pan Wojciech Jędrzejewski omówił potrzebę korzystania z interaktywnych ankiet przekazywanych za pomocą elektronicznej platformy wymiany informacji. Przedstawiono zalety tego rozwiązania jako umożliwiającego najbardziej efektywne przekazywanie informacji pomiędzy koordynatorem a uczestnikami powiązania korporacyjnego. Ustalono także przy tej okazji konieczność wyznaczenia w każdej firmie osoby odpowiedzialnej za skonfigurowanie systemu po stronie firmy oraz przekazywanie informacji od koordynatora.

Kolejnym elementem spotkania było zaprezentowanie koncepcji funkcjonalności platformy BOK, która będzie dostępna na stronie internetowej Infoklastra Poligraficznego. Omówione zostały moduły:

  • obsługi zapytań (według kryterium wskazania kategorii pracy a także poprzez wskazanie firmy specjalistycznej),
  • moduł konfiguracji możliwości produkcyjnych firmy umożliwiający precyzyjne określenie kategorii i czynności, których może podjąć się uczestnik (firma) w ramach klastra,
  • moduł użytkowników wraz z funkcjonalnościami dodawania oraz edycji danych użytkownika systemu,
  • moduł klientów wraz z mechanizmem umożliwiającym filtrowanie bazy klientów za pomocą numeru NIP.

Omówiona została przy tym rola administratora z ramienia koordynatora klastra jako osoby sprawującej nadzór nad wprowadzanymi w systemie zmianami. Położony został nacisk na zasady określające precyzyjnych ram związanych z dodawaniem nowych klientów do powstającej bazy oraz określenie zasobów produkcyjnych firm – członków klastra. Omówiono także zasady funkcjonowania podsystemu informowania o zdarzeniach związanych ze zmianą danych.

Ostatnim elementem spotkania była dyskusja na temat projektu funkcjonalności platformy i zasad powstającego regulaminu. Poruszono temat dodawania klientów do konta uczestnika. Ustalono konsekwencje wynikające z podawania nieprawidłowych danych i sposoby kontroli wprowadzonych informacji. Uczestnicy spotkania zgłosili także szereg propozycji mających na celu rozwój elektronicznej platformy wymiany informacji oraz współpracy firm w ramach klastra.

Relacja z II Konferencji Infoklastra Poligraficznego.

Dnia 5 września 2014 roku o godzinie 10:00 w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej w Inowrocławiu odbyła się druga Konferencja Infoklastra Poligraficznego.

Spotkanie otworzyła konferencja prasowa, podczas której zostało ogłoszone zakończenie prac nad tworzeniem strategii klastra. Dokument został podpisany przez Prezydenta Miasta Inowrocławia, Ryszarda Brejzę.

Po konferencji prasowej miało miejsce zaprezentowanie głównych założeń sporządzonej strategii. Głos zabrała Pani Marita Koszarek, ekspert z zakresu tworzenia i funkcjonowania klastrów, współautor strategii Infoklastra. Na prezentacji przedstawione zostały: wizja i misja klastra oraz jego silne strony i czynniki sprzyjające rozwojowi inicjatywy. Podkreślony został zarówno potencjał drzemiący w branży poligraficznej jak i zaangażowanie członków zrzeszonych w klastrze. Inicjatywa ta cechuje się wszystkim tym, co jest niezbędne do odniesienia sukcesu w tej branży – zaznaczyła Pani Marita.

Po zakończeniu prezentacji przedstawiciele podmiotów wchodzących w skład klastra złożyli podpisy pod strategią.

Po złożeniu podpisów głos zabrał Pan Karol Bober, współautor strategii i ekspert ds. inicjatywy biznesowej. Zaprezentował obszary funkcjonowania klastra, na które możliwe jest otrzymanie wsparcia z funduszy przeznaczonych na jego budowę i rozwój. Uczestnikom spotkania zostały przekazane ankiety dotyczące chęci skorzystania ze wsparcia finansowego na wybrane cele: budowę platformy wymiany informacji, uczestnictwo w targach oraz misjach zagranicznych (w tym dystrybucji obcojęzycznych materiałów reklamowych), tworzenie przedstawicielstwa zagranicznego, pozyskiwanie nowych klientów na oferowane produkty i usługi, szkolenia związane z wdrażaniem nowych rozwiązań w przedsiębiorstwach (lean manufacturing). Uczestnicy konferencji wskazali także, udziałem w jakich targach międzynarodowych są zainteresowani oraz przedstawiali własne propozycje działań związanych ze współpracą w ramach klastra.

Końcowa część spotkania dotyczyła aspektów prawnych towarzyszących pozyskiwaniu dofinansowania na omawiane działania. Głos zabrał kolejny z zaproszonych ekspertów, Pan Tomasz Schmidt, przedstawiając, które z propozycji zgłaszanych przez uczestników konferencji kwalifikują się do otrzymania wsparcia finansowego.

Relacja ze spotkania członków Infoklastra Poligraficznego

Dnia 19 sierpnia 2014 roku o godzinie 10 w Parku Przemysłowo – Technologicznym, przy ulicy Bydgoskich Przemysłowców 3, odbyło się robocze spotkanie uczestników Infoklastra Poligraficznego.

Przybyłych gości powitał koordynator powiązania korporacyjnego – pan Wojciech Jędrzejewski, który prowadził tą część spotkania. W pierwszej kolejności goście zostali poinformowani o rozstrzygnięciu przetargów na budowę strategii oraz obsługę prawną klastra. Strategię będzie tworzyć firma BSR EXPERTIS natomiast obsługę prawną prowadzić będzie firma KUDUARE CONSULTING. Pierwsza część spotkania dotyczyła przedstawienia aktualnie istniejących warunków, umożliwiających współpracę pomiędzy firmami i miała formę dyskusji. Panel zawierał omówienie zagadnień możliwości wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorstwami, jak i sposobów obniżenia kosztów. Uczestnicy wskazywali na współpracę, dającą różnorakie korzyści dla firm. Zarejestrowane zostały pomysły uczestników, związane z dalszą współpracą, rozwojem firm, wzrostem rentowności produktów i usług. Ponadto omówiony został stan prac nad projektem systemu CSS, umożliwiającym zarządzanie klastrową bazą danych klientów i zleceń umożliwiającym przepływ informacji pomiędzy firmami.

Drugi panel poświęcony był strategii powstawania klastra. Głos zabrała Pani Marita Koszarek – ekspert w dziedzinie tworzenia strategii klastrów. Autorka m in. publikacji Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój zaprezentowała występujące w branży poligraficznej trendy, przykłady głównych praktyk stosowanych w dziedzinie rozwojów klastrów oraz założenia całego procesu tworzenia klastra. Poza tym przedstawiła korzyści dla firm, wynikające z funkcjonowania w klastrze. Możliwość wykonania innowacyjnych projektów, atrakcyjne szkolenia, dostęp do bazy naukowo – badawczej – to tylko niektóre z zaprezentowanych obszarów. Zostały one omówione na przykładzie Pomorskiego Klastra ICT Interizon, w którym działa aż 157 podmiotów. Jest on jednym z najdynamiczniej rozwijających się klastrów w Polsce.

Następnie, wspólnie z uczestnikami zebrania, dokonana została analiza funkcjonowania firm, wchodzących w skład klastra za pomocą metodyki SWOT. Omówione zostały słabe i mocne stron współpracy i otoczenia przedsiębiorstw poligraficznych, a także szanse i zagrożenia.

Po wystąpieniu Pani Marity Koszarek, głos zabrał Pan Karol Bober, zajmujący się inicjatywą biznesową w tworzeniu klastrów. Omówił aspekty finansowe, wynikające z możliwości pozyskania dodatkowych funduszy na rozwój działalności klastra. Ponadto, wraz z uczestnikami spotkania, przeanalizował wydatki związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

Końcowa część spotkania dotyczyła podsumowania przez Panią Maritę Koszarek wszystkich poruszonych na zebraniu aspektów dotyczących strategii klastra. Ponadto, uwzględniając wypowiedzi uczestników spotkania, omówiona została kwestia pozyskania partnerów z regionu oraz instytucji wspierających firmy i klastry. Ustalone zostały terminy spotkań indywidualnych oraz data kolejnego spotkania na 26 sierpnia 2014 r., na godzinę 10. Zebranie także odbędzie się w Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym, przy ulicy Bydgoskich Przemysłowców 3.

Relacja z I Konferencji Infoklastra Poligraficznego

Dnia 5 sierpnia 2014 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej w Inowrocławiu odbyła się pierwsza Konferencja Infoklastra Poligraficznego.

Spotkanie otworzył i poprowadził koordynator powiązania korporacyjnego Pan Wojciech Jędrzejewski – właściciel firmy Tisoft. Przybyłych gości powitał Zastępca Prezydenta Inowrocławia – Pan Ireneusz Stachowiak. Następnie zabrał głos Pan Janusz Kunke – jeden z inicjatorów powiązania korporacyjnego. W swojej prezentacji położył główny nacisk na zagadnienie kooperacji. „Dzięki kooperacji byliśmy w stanie kompleksowo obsługiwać klientów, ale jednocześnie poznawaliśmy się i nabieraliśmy do siebie zaufania”. Ponadto dodał, że współdziałanie w grupie umożliwia pozyskiwanie partnerów światowej rangi i konkurowania z najlepszymi. Po wystąpieniu Pana Janusza Kunke głos zabrał Pan Waldemar Szulc – inicjator powiązania kooperacyjnego i współwłaściciel firmy Beniamin, który zaznajomił przybyłych z przebiegiem poprzednich prób zbudowania Klastra Handlowo – Poligraficznego. Próby te miały miejsce już w 2005 roku. W trakcie swojej prezentacji przeanalizował powody, które zadecydowały o niepowodzeniu poprzednich inicjatyw. Inicjator, do głównych przyczyn niepowodzeń, zaliczył brak systemu wymiany informacji oraz wady formy własności – w poprzednich inicjatywach były to w większości firmy powiązane.

Następnie zabrał głos Koordynator Powiązania Korporacyjnego. Koordynator zaznaczył, że obecnie nadszedł dobry moment na utworzenie klastra. W opinii ekspertów inicjatywa posiada wszelkie elementy wymagane do odniesienia sukcesu. Określony jest cel projektu – stworzenie technicznych i prawnych możliwości wymiany informacji. Dzięki udziałowi najlepszych ekspertów grupa ma dostęp do ogromnego doświadczenia i wiedzy na temat organizacji klastrów. Dodatkowo grupa posiada wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu. Partnerem społecznym klastra jest Urząd Miasta Inowrocław a partnerem naukowym Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu. Inicjatywa uzyskała dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz środków budżetu państwa. Ze środków tych zostanie sfinansowana m in. profesjonalna strategia klastra.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele firm uczestniczących w porozumieniu: Agencja Reklamowa Start, Bellerpack, Beniamin, Comp Task, Drukarnia Ekspres, Drukarnia MW, Forest, Grafpol, Gregsoft, Intro Poligraf, Kateso, Kreska, Kunke Poligrafia, Mar-Systems, Martex, PDO, Pink Color, Promis, QSoftNet, Tisoft, Totem, Vaupe.

Po wygłoszeniu prezentacji przez przedstawicieli firm, głos zabrała ekspert w osobie Pani Marity Koszarek, która zapoznała przybyłych z możliwościami utworzenia Klastra, korzyściami, jakie może przynieść praca w grupie, a także zagrożeniami, które mogą stać na drodze do osiągnięcia sukcesu przez inicjatywę korporacyjną. Następnie zabrał głos kolejny zaproszony ekspert – Pan Tomasz Schmidt, który omówił aspekty prawne form reprezentacji klastra przedsiębiorstw.

Należy zaznaczyć, że dzięki podjętej inicjatywie możliwy jest dostęp do unijnych, a także międzykontynentalnych rynków zbytu dla współpracujących firm.