Relacja z II Konferencji Infoklastra Poligraficznego.

Dnia 5 września 2014 roku o godzinie 10:00 w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej w Inowrocławiu odbyła się druga Konferencja Infoklastra Poligraficznego.

Spotkanie otworzyła konferencja prasowa, podczas której zostało ogłoszone zakończenie prac nad tworzeniem strategii klastra. Dokument został podpisany przez Prezydenta Miasta Inowrocławia, Ryszarda Brejzę.

Po konferencji prasowej miało miejsce zaprezentowanie głównych założeń sporządzonej strategii. Głos zabrała Pani Marita Koszarek, ekspert z zakresu tworzenia i funkcjonowania klastrów, współautor strategii Infoklastra. Na prezentacji przedstawione zostały: wizja i misja klastra oraz jego silne strony i czynniki sprzyjające rozwojowi inicjatywy. Podkreślony został zarówno potencjał drzemiący w branży poligraficznej jak i zaangażowanie członków zrzeszonych w klastrze. Inicjatywa ta cechuje się wszystkim tym, co jest niezbędne do odniesienia sukcesu w tej branży – zaznaczyła Pani Marita.

Po zakończeniu prezentacji przedstawiciele podmiotów wchodzących w skład klastra złożyli podpisy pod strategią.

Po złożeniu podpisów głos zabrał Pan Karol Bober, współautor strategii i ekspert ds. inicjatywy biznesowej. Zaprezentował obszary funkcjonowania klastra, na które możliwe jest otrzymanie wsparcia z funduszy przeznaczonych na jego budowę i rozwój. Uczestnikom spotkania zostały przekazane ankiety dotyczące chęci skorzystania ze wsparcia finansowego na wybrane cele: budowę platformy wymiany informacji, uczestnictwo w targach oraz misjach zagranicznych (w tym dystrybucji obcojęzycznych materiałów reklamowych), tworzenie przedstawicielstwa zagranicznego, pozyskiwanie nowych klientów na oferowane produkty i usługi, szkolenia związane z wdrażaniem nowych rozwiązań w przedsiębiorstwach (lean manufacturing). Uczestnicy konferencji wskazali także, udziałem w jakich targach międzynarodowych są zainteresowani oraz przedstawiali własne propozycje działań związanych ze współpracą w ramach klastra.

Końcowa część spotkania dotyczyła aspektów prawnych towarzyszących pozyskiwaniu dofinansowania na omawiane działania. Głos zabrał kolejny z zaproszonych ekspertów, Pan Tomasz Schmidt, przedstawiając, które z propozycji zgłaszanych przez uczestników konferencji kwalifikują się do otrzymania wsparcia finansowego.

Relacja z I Konferencji Infoklastra Poligraficznego

Dnia 5 sierpnia 2014 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej w Inowrocławiu odbyła się pierwsza Konferencja Infoklastra Poligraficznego.

Spotkanie otworzył i poprowadził koordynator powiązania korporacyjnego Pan Wojciech Jędrzejewski – właściciel firmy Tisoft. Przybyłych gości powitał Zastępca Prezydenta Inowrocławia – Pan Ireneusz Stachowiak. Następnie zabrał głos Pan Janusz Kunke – jeden z inicjatorów powiązania korporacyjnego. W swojej prezentacji położył główny nacisk na zagadnienie kooperacji. „Dzięki kooperacji byliśmy w stanie kompleksowo obsługiwać klientów, ale jednocześnie poznawaliśmy się i nabieraliśmy do siebie zaufania”. Ponadto dodał, że współdziałanie w grupie umożliwia pozyskiwanie partnerów światowej rangi i konkurowania z najlepszymi. Po wystąpieniu Pana Janusza Kunke głos zabrał Pan Waldemar Szulc – inicjator powiązania kooperacyjnego i współwłaściciel firmy Beniamin, który zaznajomił przybyłych z przebiegiem poprzednich prób zbudowania Klastra Handlowo – Poligraficznego. Próby te miały miejsce już w 2005 roku. W trakcie swojej prezentacji przeanalizował powody, które zadecydowały o niepowodzeniu poprzednich inicjatyw. Inicjator, do głównych przyczyn niepowodzeń, zaliczył brak systemu wymiany informacji oraz wady formy własności – w poprzednich inicjatywach były to w większości firmy powiązane.

Następnie zabrał głos Koordynator Powiązania Korporacyjnego. Koordynator zaznaczył, że obecnie nadszedł dobry moment na utworzenie klastra. W opinii ekspertów inicjatywa posiada wszelkie elementy wymagane do odniesienia sukcesu. Określony jest cel projektu – stworzenie technicznych i prawnych możliwości wymiany informacji. Dzięki udziałowi najlepszych ekspertów grupa ma dostęp do ogromnego doświadczenia i wiedzy na temat organizacji klastrów. Dodatkowo grupa posiada wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu. Partnerem społecznym klastra jest Urząd Miasta Inowrocław a partnerem naukowym Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu. Inicjatywa uzyskała dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz środków budżetu państwa. Ze środków tych zostanie sfinansowana m in. profesjonalna strategia klastra.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele firm uczestniczących w porozumieniu: Agencja Reklamowa Start, Bellerpack, Beniamin, Comp Task, Drukarnia Ekspres, Drukarnia MW, Forest, Grafpol, Gregsoft, Intro Poligraf, Kateso, Kreska, Kunke Poligrafia, Mar-Systems, Martex, PDO, Pink Color, Promis, QSoftNet, Tisoft, Totem, Vaupe.

Po wygłoszeniu prezentacji przez przedstawicieli firm, głos zabrała ekspert w osobie Pani Marity Koszarek, która zapoznała przybyłych z możliwościami utworzenia Klastra, korzyściami, jakie może przynieść praca w grupie, a także zagrożeniami, które mogą stać na drodze do osiągnięcia sukcesu przez inicjatywę korporacyjną. Następnie zabrał głos kolejny zaproszony ekspert – Pan Tomasz Schmidt, który omówił aspekty prawne form reprezentacji klastra przedsiębiorstw.

Należy zaznaczyć, że dzięki podjętej inicjatywie możliwy jest dostęp do unijnych, a także międzykontynentalnych rynków zbytu dla współpracujących firm.