Spotkanie 5.10.2016

Notatka ze spotkania

Dnia 5 października 2016 o godzinie 10:00, z inicjatywy firmy Martex odbyło się spotkanie członków Infoklastra Poligraficznego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm:

 • Beniamin Sp. z o.o. Sp. k.
 • Grafpol B.M. Meszkes
 • Martex Opakowania
 • Studio Reklamy i Poligrafii Forest Sp. z o.o.

Spotkanie odbyło się w siedzibie firmy  Beniamin. Jego celem była wymiana informacji handlowych pomiędzy poszczególnymi firmami.

Spotkanie rozpoczął Pan Waldemar Szulc (Beniamin), przedstawiając temat przewodni spotkania.

W pierwszej części spotkania miały miejsce wystąpienia przedstawicieli firm, w trakcie których zaprezentowane zostały podstawowe informacje dotyczące:

 • Oferowanych przez firmę usług i technologii
 • Możliwości produkcyjnych i parku maszyn
 • Najczęściej obsługiwanych branż.

W drugiej części spotkania zebrani podzielili się danymi swoich klientów, których zapotrzebowanie pokrywa się z usługami firm obecnych na spotkaniu. Uczestnicy podzielili się także spostrzeżeniami dotyczącymi specyfiki współpracy z wybranymi klientami.

Oczekujemy na kolejne inicjatywy mogące dać wspólne korzyści członkom Infoklastra Poligraficznego.

Robocze spotkanie członków Infoklastra Poligraficznego

Dnia 25 listopada 2014 roku o godzinie 10:00 w siedzibie firmy Beniamin Sp. J. odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli firm będących uczestnikami Infoklastra Poligraficznego.

Spotkanie otworzył Pan Waldemar Szulc przedstawiając program zgromadzenia i poinformował o dołączeniu do grupy członków klastra firmy Achilles Polska.

Następnie głos zabrał przedstawiciel firmy Achilles Polska, Pan Maciej Sośnierz przedstawiając pozostałym zgromadzonym zakres działalności firmy.

W następnej kolejności Koordynator Pan Wojciech Jędrzejewski omówił potrzebę korzystania z interaktywnych ankiet przekazywanych za pomocą elektronicznej platformy wymiany informacji. Przedstawiono zalety tego rozwiązania jako umożliwiającego najbardziej efektywne przekazywanie informacji pomiędzy koordynatorem a uczestnikami powiązania korporacyjnego. Ustalono także przy tej okazji konieczność wyznaczenia w każdej firmie osoby odpowiedzialnej za skonfigurowanie systemu po stronie firmy oraz przekazywanie informacji od koordynatora.

Kolejnym elementem spotkania było zaprezentowanie koncepcji funkcjonalności platformy BOK, która będzie dostępna na stronie internetowej Infoklastra Poligraficznego. Omówione zostały moduły:

 • obsługi zapytań (według kryterium wskazania kategorii pracy a także poprzez wskazanie firmy specjalistycznej),
 • moduł konfiguracji możliwości produkcyjnych firmy umożliwiający precyzyjne określenie kategorii i czynności, których może podjąć się uczestnik (firma) w ramach klastra,
 • moduł użytkowników wraz z funkcjonalnościami dodawania oraz edycji danych użytkownika systemu,
 • moduł klientów wraz z mechanizmem umożliwiającym filtrowanie bazy klientów za pomocą numeru NIP.

Omówiona została przy tym rola administratora z ramienia koordynatora klastra jako osoby sprawującej nadzór nad wprowadzanymi w systemie zmianami. Położony został nacisk na zasady określające precyzyjnych ram związanych z dodawaniem nowych klientów do powstającej bazy oraz określenie zasobów produkcyjnych firm – członków klastra. Omówiono także zasady funkcjonowania podsystemu informowania o zdarzeniach związanych ze zmianą danych.

Ostatnim elementem spotkania była dyskusja na temat projektu funkcjonalności platformy i zasad powstającego regulaminu. Poruszono temat dodawania klientów do konta uczestnika. Ustalono konsekwencje wynikające z podawania nieprawidłowych danych i sposoby kontroli wprowadzonych informacji. Uczestnicy spotkania zgłosili także szereg propozycji mających na celu rozwój elektronicznej platformy wymiany informacji oraz współpracy firm w ramach klastra.

Relacja ze spotkania członków Infoklastra Poligraficznego

Dnia 19 sierpnia 2014 roku o godzinie 10 w Parku Przemysłowo – Technologicznym, przy ulicy Bydgoskich Przemysłowców 3, odbyło się robocze spotkanie uczestników Infoklastra Poligraficznego.

Przybyłych gości powitał koordynator powiązania korporacyjnego – pan Wojciech Jędrzejewski, który prowadził tą część spotkania. W pierwszej kolejności goście zostali poinformowani o rozstrzygnięciu przetargów na budowę strategii oraz obsługę prawną klastra. Strategię będzie tworzyć firma BSR EXPERTIS natomiast obsługę prawną prowadzić będzie firma KUDUARE CONSULTING. Pierwsza część spotkania dotyczyła przedstawienia aktualnie istniejących warunków, umożliwiających współpracę pomiędzy firmami i miała formę dyskusji. Panel zawierał omówienie zagadnień możliwości wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorstwami, jak i sposobów obniżenia kosztów. Uczestnicy wskazywali na współpracę, dającą różnorakie korzyści dla firm. Zarejestrowane zostały pomysły uczestników, związane z dalszą współpracą, rozwojem firm, wzrostem rentowności produktów i usług. Ponadto omówiony został stan prac nad projektem systemu CSS, umożliwiającym zarządzanie klastrową bazą danych klientów i zleceń umożliwiającym przepływ informacji pomiędzy firmami.

Drugi panel poświęcony był strategii powstawania klastra. Głos zabrała Pani Marita Koszarek – ekspert w dziedzinie tworzenia strategii klastrów. Autorka m in. publikacji Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój zaprezentowała występujące w branży poligraficznej trendy, przykłady głównych praktyk stosowanych w dziedzinie rozwojów klastrów oraz założenia całego procesu tworzenia klastra. Poza tym przedstawiła korzyści dla firm, wynikające z funkcjonowania w klastrze. Możliwość wykonania innowacyjnych projektów, atrakcyjne szkolenia, dostęp do bazy naukowo – badawczej – to tylko niektóre z zaprezentowanych obszarów. Zostały one omówione na przykładzie Pomorskiego Klastra ICT Interizon, w którym działa aż 157 podmiotów. Jest on jednym z najdynamiczniej rozwijających się klastrów w Polsce.

Następnie, wspólnie z uczestnikami zebrania, dokonana została analiza funkcjonowania firm, wchodzących w skład klastra za pomocą metodyki SWOT. Omówione zostały słabe i mocne stron współpracy i otoczenia przedsiębiorstw poligraficznych, a także szanse i zagrożenia.

Po wystąpieniu Pani Marity Koszarek, głos zabrał Pan Karol Bober, zajmujący się inicjatywą biznesową w tworzeniu klastrów. Omówił aspekty finansowe, wynikające z możliwości pozyskania dodatkowych funduszy na rozwój działalności klastra. Ponadto, wraz z uczestnikami spotkania, przeanalizował wydatki związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

Końcowa część spotkania dotyczyła podsumowania przez Panią Maritę Koszarek wszystkich poruszonych na zebraniu aspektów dotyczących strategii klastra. Ponadto, uwzględniając wypowiedzi uczestników spotkania, omówiona została kwestia pozyskania partnerów z regionu oraz instytucji wspierających firmy i klastry. Ustalone zostały terminy spotkań indywidualnych oraz data kolejnego spotkania na 26 sierpnia 2014 r., na godzinę 10. Zebranie także odbędzie się w Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym, przy ulicy Bydgoskich Przemysłowców 3.