Relacja ze spotkania członków Infoklastra Poligraficznego

Dnia 19 sierpnia 2014 roku o godzinie 10 w Parku Przemysłowo – Technologicznym, przy ulicy Bydgoskich Przemysłowców 3, odbyło się robocze spotkanie uczestników Infoklastra Poligraficznego.

Przybyłych gości powitał koordynator powiązania korporacyjnego – pan Wojciech Jędrzejewski, który prowadził tą część spotkania. W pierwszej kolejności goście zostali poinformowani o rozstrzygnięciu przetargów na budowę strategii oraz obsługę prawną klastra. Strategię będzie tworzyć firma BSR EXPERTIS natomiast obsługę prawną prowadzić będzie firma KUDUARE CONSULTING. Pierwsza część spotkania dotyczyła przedstawienia aktualnie istniejących warunków, umożliwiających współpracę pomiędzy firmami i miała formę dyskusji. Panel zawierał omówienie zagadnień możliwości wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorstwami, jak i sposobów obniżenia kosztów. Uczestnicy wskazywali na współpracę, dającą różnorakie korzyści dla firm. Zarejestrowane zostały pomysły uczestników, związane z dalszą współpracą, rozwojem firm, wzrostem rentowności produktów i usług. Ponadto omówiony został stan prac nad projektem systemu CSS, umożliwiającym zarządzanie klastrową bazą danych klientów i zleceń umożliwiającym przepływ informacji pomiędzy firmami.

Drugi panel poświęcony był strategii powstawania klastra. Głos zabrała Pani Marita Koszarek – ekspert w dziedzinie tworzenia strategii klastrów. Autorka m in. publikacji Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój zaprezentowała występujące w branży poligraficznej trendy, przykłady głównych praktyk stosowanych w dziedzinie rozwojów klastrów oraz założenia całego procesu tworzenia klastra. Poza tym przedstawiła korzyści dla firm, wynikające z funkcjonowania w klastrze. Możliwość wykonania innowacyjnych projektów, atrakcyjne szkolenia, dostęp do bazy naukowo – badawczej – to tylko niektóre z zaprezentowanych obszarów. Zostały one omówione na przykładzie Pomorskiego Klastra ICT Interizon, w którym działa aż 157 podmiotów. Jest on jednym z najdynamiczniej rozwijających się klastrów w Polsce.

Następnie, wspólnie z uczestnikami zebrania, dokonana została analiza funkcjonowania firm, wchodzących w skład klastra za pomocą metodyki SWOT. Omówione zostały słabe i mocne stron współpracy i otoczenia przedsiębiorstw poligraficznych, a także szanse i zagrożenia.

Po wystąpieniu Pani Marity Koszarek, głos zabrał Pan Karol Bober, zajmujący się inicjatywą biznesową w tworzeniu klastrów. Omówił aspekty finansowe, wynikające z możliwości pozyskania dodatkowych funduszy na rozwój działalności klastra. Ponadto, wraz z uczestnikami spotkania, przeanalizował wydatki związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

Końcowa część spotkania dotyczyła podsumowania przez Panią Maritę Koszarek wszystkich poruszonych na zebraniu aspektów dotyczących strategii klastra. Ponadto, uwzględniając wypowiedzi uczestników spotkania, omówiona została kwestia pozyskania partnerów z regionu oraz instytucji wspierających firmy i klastry. Ustalone zostały terminy spotkań indywidualnych oraz data kolejnego spotkania na 26 sierpnia 2014 r., na godzinę 10. Zebranie także odbędzie się w Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym, przy ulicy Bydgoskich Przemysłowców 3.

Relacja z I Konferencji Infoklastra Poligraficznego

Dnia 5 sierpnia 2014 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej w Inowrocławiu odbyła się pierwsza Konferencja Infoklastra Poligraficznego.

Spotkanie otworzył i poprowadził koordynator powiązania korporacyjnego Pan Wojciech Jędrzejewski – właściciel firmy Tisoft. Przybyłych gości powitał Zastępca Prezydenta Inowrocławia – Pan Ireneusz Stachowiak. Następnie zabrał głos Pan Janusz Kunke – jeden z inicjatorów powiązania korporacyjnego. W swojej prezentacji położył główny nacisk na zagadnienie kooperacji. „Dzięki kooperacji byliśmy w stanie kompleksowo obsługiwać klientów, ale jednocześnie poznawaliśmy się i nabieraliśmy do siebie zaufania”. Ponadto dodał, że współdziałanie w grupie umożliwia pozyskiwanie partnerów światowej rangi i konkurowania z najlepszymi. Po wystąpieniu Pana Janusza Kunke głos zabrał Pan Waldemar Szulc – inicjator powiązania kooperacyjnego i współwłaściciel firmy Beniamin, który zaznajomił przybyłych z przebiegiem poprzednich prób zbudowania Klastra Handlowo – Poligraficznego. Próby te miały miejsce już w 2005 roku. W trakcie swojej prezentacji przeanalizował powody, które zadecydowały o niepowodzeniu poprzednich inicjatyw. Inicjator, do głównych przyczyn niepowodzeń, zaliczył brak systemu wymiany informacji oraz wady formy własności – w poprzednich inicjatywach były to w większości firmy powiązane.

Następnie zabrał głos Koordynator Powiązania Korporacyjnego. Koordynator zaznaczył, że obecnie nadszedł dobry moment na utworzenie klastra. W opinii ekspertów inicjatywa posiada wszelkie elementy wymagane do odniesienia sukcesu. Określony jest cel projektu – stworzenie technicznych i prawnych możliwości wymiany informacji. Dzięki udziałowi najlepszych ekspertów grupa ma dostęp do ogromnego doświadczenia i wiedzy na temat organizacji klastrów. Dodatkowo grupa posiada wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu. Partnerem społecznym klastra jest Urząd Miasta Inowrocław a partnerem naukowym Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu. Inicjatywa uzyskała dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz środków budżetu państwa. Ze środków tych zostanie sfinansowana m in. profesjonalna strategia klastra.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele firm uczestniczących w porozumieniu: Agencja Reklamowa Start, Bellerpack, Beniamin, Comp Task, Drukarnia Ekspres, Drukarnia MW, Forest, Grafpol, Gregsoft, Intro Poligraf, Kateso, Kreska, Kunke Poligrafia, Mar-Systems, Martex, PDO, Pink Color, Promis, QSoftNet, Tisoft, Totem, Vaupe.

Po wygłoszeniu prezentacji przez przedstawicieli firm, głos zabrała ekspert w osobie Pani Marity Koszarek, która zapoznała przybyłych z możliwościami utworzenia Klastra, korzyściami, jakie może przynieść praca w grupie, a także zagrożeniami, które mogą stać na drodze do osiągnięcia sukcesu przez inicjatywę korporacyjną. Następnie zabrał głos kolejny zaproszony ekspert – Pan Tomasz Schmidt, który omówił aspekty prawne form reprezentacji klastra przedsiębiorstw.

Należy zaznaczyć, że dzięki podjętej inicjatywie możliwy jest dostęp do unijnych, a także międzykontynentalnych rynków zbytu dla współpracujących firm.

Informacja o uzyskaniu dotacji

Szanowni Państwo,
Z radością informujemy, że firma Tisoft przystąpiła do realizacji projektu pn. „Utworzenie klastra IT dedykowanego dla rozwoju przemysłu poligraficznego w województwie kujawsko – pomorskim”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, działanie 5.1 „Rozwój instytucji otoczenia biznesu”.